ارائه مدل خودسازمان ده به منظور برقراری تعامل پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون در اینترنت اشیاء

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ظهور اینترنت اشیاء در دهه های گذشته بزرگ ترین انقلاب فناورانه تلقی می شود که در حال توسعه است. از دیدگاه فناورانه، انسان و ماشین ها به سطح بی سابقه ای از تعامل در سیستم های رایانه ای- فیزیکی دست یافته اند. در دنیای فیزیکی و فضای مجازی میلیاردها دستگاه شبکه شده به صورت یکپارچه در تعامل هستند. اینترنت اشیاء به طور ذاتی تغییرپذیر، توزیع شده، مقیاس وسیع و دارای اشیاء ناهمگون است که توزیع شدگی و ناهمگون بودن باعث می شود که کنترل دستی آن مشکل شده و تعامل پذیری در آن با چالش همراه باشد. بنابراین نیازمند استفاده از راهکارهای خودسازمان دهی و تعامل پذیری است که بدون دخالت انسان و کنترل مرکزی، مدیریت شود. اگر چه در زمینه کنترل و مدیریت خودکار بدون دخالت انسان و تعامل پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون در سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیاء کارهای متعددی انجام شده است، لیکن هیچ یک بحث خودسازمان دهی و تعامل پذیری را در کنار هم درنظر نگرفته اند و در این زمینه نیز راهکاری ارایه نشده است که ویژگی مدیریت و کنترل به صورت توزیع شده را دربر داشته باشد. بنابراین در این مقاله هدف ارایه مدلی توزیع شده است که با استفاده از ویژگی های خودسازمان دهی و نگاشت سیستم اینترنت اشیاء به یک سیستم چند عامله، مسئله تعامل پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون را برقرار نماید. لازم به ذکر است که این تحقیق در حال انجام است و بنابراین در اینجا فقط مدل و ایده مدنظر برای خودسازماندهی و تعامل پذیری بین اشیاء توزیع شده و ناهمگون در اینتزنت اشیاء ارایه شده است و روش ارزیابی آن بیان گردیده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2176135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!