رابطه اخلاق کار با بهداشت روانی و بالندگی سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت روان با اخلاق کار و رشد سازمانی در وزارت آموزش و پرورش استان تهران انجام شد. روش جمعآوری اطلاعات، از لحاظ همبستگی توصیفی و از لحاظ هدف، عملی بود. جامعه آماری شامل 2355 کارمند تمام کارکنان وزارت آموزش و پرورش تهران بود. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد به شرح زیر است: پرسشنامه رشد سازمانی اسپیدز (2007) با ضریب اطمینان 0.83. پرسشنامه سلامت روان گولدبرگ و هیلر (1978) با ضریب اطمینان 0.85. پرسشنامه ی اخلاق کار گرگوری سیب (1990) با ضریب 0.86. داده های جمع آوری شده با نرم افزار آماری SPSS-22 با استفاده از K-S و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به شرح زیر است: 1 بین اخلاق کار با سلامت روان در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد و اخلاق، 65.7٪ از تغییرات در سلامت روانی را تشکیل می دهد. اخلاق کاری و رشد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش و آموزش کارکنان و اخلاق کار در 5/53 درصد از تغییرات سازمانی توضیح می دهد.

زبان:
انگلیسی
در صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2190095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.