رابطه ابعاد احساس امنیت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
یکی از مولفه های کیفیت زندگی، احساس امنیت است. از پیامدهای احساس نا امنی مشکلات روانی از جمله افسردگی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ابعاد احساس امنیت با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام بوده است.
روش ها
این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش  را دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در دانشگاه های استان ایلام به تعداد 43252 نفر تشکیل داده که از میان آن ها و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه به روش چند مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه استفاده شد. داده های مربوط به احساس امنیت از طریق پرسش نامه ای محقق ساخته جمع آوری شده و برای گردآوری اطلاعات مربوط به افسردگی از فرم بلند پرسش نامه 21سوالی بک(BDI)  و برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از جداول توصیفی و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که  48درصد از دانشجویان دارای افسردگی خفیف تا شدید بوده و 2/43 درصد از آنها احساس امنیت به میزان کم و خیلی کم داشتند. همچنین بین احساس امنیت جانی، مالی و روانی با افسردگی رابطه ی معنادار و معکوسی دیده شده است (P<0/05). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که 326/. از تغییرات متغیر افسردگی وابسته به احساس امنیت روانی و جانی است.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که احساس امنیت در ابعاد جانی، مالی و روانی توان پیش بینی و تبیین بخشی از تغییرات افسردگی را به طور معناداری در میان دانشجویان دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2211958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!