استفاده ی تلفیقی از مدل های ریاضی و استوکستیک در راستای بهبود نتایج مدل های آب زیرزمینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدل سازی آب زیرزمینی به عنوان راه کاری برای کنترل و مدیریت منابع آب زیرزمینی می باشد. در مدل های ریاضی، بارش یکی از پارامترهای اساسی در محاسبات بیلان آب زیرزمینی محسوب می گردد. یکی از نقاط ضعف مدل های ریاضی استفاده ی این مدل ها از مقادیر بارش دوره ی واسنجی برای پیش بینی آینده می باشد. . در این راستا استفاده ی تلفیقی از مدل های ریاضی و استوکستیک می تواند اقدامی موثر در جهت کاهش خطای پیش بینی مدل های ریاضی باشد. در این مطالعه مدل ریاضی آبخوان میداوود-دالون با استفاده از کد MODFLOW در محیط نرم افزار GMS کالیبره و صحت سنجی شد. هم چنین برای مدل سازی بارش منطقه از روش باکس_جنکینز روی داده های بارش 34 ساله ایستگاه باران سنجی میداوود استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده مدل SARIMA (1,0,0) (0,1,1)12 به عنوان بهترین مدل برای پیش بینی بارش انتخاب شد. به منظوربررسی نتایج، مدل ریاضی صحت سنجی شده منطقه برای 12 ماه با دو سناریوی بارش شامل روش کلاسیک و روش تلفیقی اجرا گردید. نتایج نشان داد تلفیق مدل های ریاضی و استوکستیک باعث بهبود نتایج مدل های ریاضی و کاهش خطای RMSE به میزان 83/0 گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212503 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.