مقایسه اثربخشی راهبردهای یادگیری خلاصه نویسی، علامت گذاری، حاشیه نویسی و نقشه مفهومی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی راهبردهای یادگیری خلاصه نویسی، علامت گذاری، حاشیه نویسی و نقشه مفهومی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر بود. طرح پژوهش آزمایشی و به صورت پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی دوم تجربی مدارس غیرانتفاعی نوبت صبح شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 که به صورت در دسترس تعداد 60 نفر از آن ها انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی مختلف و گروه کنترل قرار داده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از متون آزمایشی، پرسش نامه درک مطلب محقق ساخته و زمان سنج استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد بین میانگین های گروه های آزمایش و گروه گواه، در زمینه سرعت یادگیری تفاوت معنا داری وجود دارد (05/0<P)؛ ولی بین سرعت مطالعه گروه های آزمایش (خلاصه نویسی، علامت گذاری وحاشیه نویسی و نقشه ی مفهومی) تفاوتی وجود ندارد(05/0<P). بین گروه خلاصه نویسی و گروه کنترل، در زمینه ی درک مطلب تفاوت معنادار است ولی بین گروه علامت گذاری و حاشیه نویسی، نقشه مفهومی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت. استفاده از راهبردهای یادگیری سرعت یادگیری را بهبود می بخشد و استفاده از خلاصه نویسی، درک مطلب دانش آموزان را افزایش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
259 تا 277
لینک کوتاه:
magiran.com/p2215030 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!