عملکرد مورفو-فیزیولوژیکی هفت رقم روز کوتاه و روز خنثی توت فرنگی در کشت بدون خاک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشت توت فرنگی نیاز به استفاده از ارقام متناسب با شرایط مزرعه یا گلخانه در منطقه تولید دارد. هفت تجاری از ارقام توت فرنگی روز کوتاه (SD) و روز خنثیCamarosa (DN) ، Kurdistan، Mrak، Paros،Queen Elisa ، Selva و Ventana برای مقایسه صفات کمی و کیفی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. ارقام در تمام صفات مورد مطالعه تنوع نشان دادند. روزهای گلدهی از 2/53 تا 5/94 روز در بین ارقام متغیر بود و Parosو سپس Camarosa به حداقل روز برای گلدهی نیاز داشتند. بیشترین میزان کلروفیل و حجم میوه در ارقام Camarosaو Paros به دست آمد، در حالی که بیشترین وزن میوه در Paros، Ventana ، Camarosa و Kurdistan یافت شد. رقم Camarosa بیشترین تعداد گل (0/42) ، تعداد میوه (3/36) ، استحکام میوه (8/4 نیوتن) و عملکرد (7/424 گرم در بوته) را تولید کرد. بالاترین نسبت TSS/TA در Paros و کمترین آن در Ventana و Mrak مشاهده شد. بالاترین میزان آنتوسیانین میوه نیز در Camarosa و Selva ثبت شد. تجزیه همبستگی نشان داد که عملکرد هر بوته با کلروفیل کل برگ، تعداد گل و میوه و وزن و حجم میوه همبستگی مثبت دارد، در حالی که با سطح برگ و تعداد تاج همبستگی منفی دارد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام، عملکرد بیشترین ارتباط را با تعداد گل و وزن میوه داشت. به طور کلی، صفات رویشی و همچنین روزهای تا گلدهی و باروری در ارقام روز خنثی (Mrak و Selva) بیشتر بود. با این حال، ارقام SD نسبت به ارقام DN تعداد گل، اندازه میوه و عملکرد بیشتری داشتند. ارقام Camarosaو Paros به عنوان سازگارترین ارقام در شرایط گلخانه ای در بین ارقام آزمایشی بودند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
127 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237715 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!