طبقه بندی زیرواحدها و ژن های گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-GS) و پایین (LMW-GS) در ژنوم گندم تترا-هگزاپلوئید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گندم اولین و مهمترین محصول غله ای در جهان است و خاصیت نانوایی آن به کیفیت گلوتن بستگی دارد. گلوتن بخشی از پروتئین های آندوسپرم است که باعث افزایش کیفیت چسبندگی می شود. گلوتنین گندم با توجه به وزن مولکولی آنها، به دو گروه زیر واحد گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-GS) و زیر واحد گلوتنین با وزن مولکولی کم (LMW-GS) تقسیم می شوند. در مطالعه حاضر، 97 توده بومی گندم ایران از نظر تنوع در زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا و پایین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در هگزاپلوییدها، 11 زیر واحد مولکولی مختلف مختلف شناسایی شد که سه مورد مربوط به Glu-A1، پنج مورد مربوط به Glu-B1 و سه مورد مربوط به Glu-D1 بود. جالب اینکه که زیر واحد *10 + 1/2 در سه توده بومی مشاهده شد. در تتراپلوییدها، نه زیر واحد شناسایی شد که دو زیرواحد مربوط به Glu-A1 و هفت زیرواحد مربوط به Glu-B1 بود. ژن های کد کننده زیر واحد گلوتنین با وزن مولکولی کم با استفاده از هفت جفت آغازگر DNA برای مکان های Glu-A3 ، Glu-B3 و Glu-D3 مورد بررسی قرار گرفتند. پنج آلل توسط Glu3-A.2 شناسایی شد که دارای فراوانیهای 092/3 و 907/96 بودند. دو آلل توسط Glu3-A3 با فراوانیهای نسبی 412/0 و 608/0 شناسایی شدند. توسط Glu3-B.1 ، 10 آلل شناسایی شد که فراوانی آنها از 03/1 تا 78/92 بود. با این حال، سه آلل a ، b و c توسط Glu3-B.2 به ترتیب با فراوانیهای 01/0 ، 78/0 و 20/0 شناسایی شدند. از سه آغازگر اختصاصی برای مکان Glu-D3 استفاده شد و از آنجا که گندم دوروم فاقد ژنوم DD است، در این بلوک ژنتیکی تخمین آللی زده نشد. با استفاده از واکنشPCR ، نه آلل برای Glu3-D1 با فراوانیهای 34/5 تا 67/86 شناسایی شد. همچنین دو و سه آلل به ترتیب با استفاده از Glu3-D.3 و Glu3-D.4 شناسایی شدند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2238634 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!