محاسبه تاثیرات استفاده از سوخت بیودیزل بر شاخص های عملکردی یک موتور دیزل در دور ثابت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر به منظور سنجش شاخص های کارکردی موتور دیزل در اثر اختلاط سوخت گازوییل رایج در ایران و سوخت بیودیزل از نوع متیل استر روغن گیاهی پسماند، در ابتدا مخلوط های مختلف سوخت با درصدهای حجمی B80, B60, B40, B20, B0 آماده گردید. سپس با اعمال بارهای مختلف در دور ثابت 1340 دور بر دقیقه به موتور دیزل مورد آزمایش (تراکتور مسی فرگوسن 240) با استفاده از یک دینامومتر الکتریکی شاخص های کارکردی موتور مورد سنجش قرار گرفتند. دمای دود خروجی، راندمان حرارتی و نسبت هوا به سوخت تا مخلوط سوخت B40 فرونی یافته و با افزایش بیشتر درصد سوخت بیودیزل از مخلوط سوخت B40 به بالاتر تقلیل پیدا می کنند، مقدار نسبت هوا به سوخت در مخلوط سوخت B40 نسبت به بقیه مخلوط های سوخت بالاتر است و فرایند تغییرات نسبت هوا به سوخت در همه بارهای دینامومتر همسان هم می باشد. مصرف ویژه سوخت و آهنگ مصرف سوخت تا مخلوط سوخت B40 تقلیل یافته و از مخلوط سوخت B40 به بالاتر فزونی می یابند، به آن دلیل که مخلوط سوخت B40 پایین ترین مصرف سوخت و مصرف ویژه سوخت ترمزی را دارد. استفاده از این مخلوط به عنوان مخلوط سوخت برتر از نظر مصرف اقتصادی سوخت در موتورهای دیزل با دور ثابت پیشنهاد می گردد. توان ترمزی و آهنگ مصرف هوا در تمام بارهای دینامومتر و در کلیه مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل یکسان می باشند. دلیل پایا بودن توان ترمزی در یک بار مشخص، این است که با تغییر میزان سوخت، دور دینامومتر در حد ثابت 1340 دور بر دقیقه نگه داشته می شود. با توجه به الزامات زیست محیطی و روند کاهش ذخایر فسیلی، از سوخت تجدیدپذیر بیودیزل به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها در جایگزینی سوخت دیزل نام برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2240587 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!