اثرات محلول پاشی فنیل آلانین روی برخی شاخص های غذایی حبه انگور رقم حسینی (Vitis vinifera var. Hosseini)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

میوه انگور به علت غنی بودن از ترکیبات پاد اکسیدان و فنلی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. بر همین اساس افزایش غلظت و فعالیت ترکیبات پاد اکسندگی در میوه انگور باعث ارتقای سلامت جامعه و افزایش مقاومت بدن در برابر انواع سرطان ها می شود. لذا به منظور بررسی اثرات محلول پاشی فنیل آلانین بر ویژگی های کیفی حبه های انگور رقم حسینی آزمایش حاضر در یکی از تاکستان های شهرستان مراغه انجام پذیرفت. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی و با 4 تکرار در چهار سطح تیماری (صفر، 50، 100 و 200 میکرو مولار) اسید آمینه فنیل آلانین انجام گرفت. محلول پاشی در مرحله قبل از رنگ گیری حبه ها در 4 مرحله هر 5 روز یک بار انجام گردید. برای بررسی ویژگی های کیفی و طعم میوه و نیز ظرفیت پاد اکسیدانی حبه های انگور، صفاتی نظیر pH، اسیدیته کل، قند محلول کل، اسید آسکوربیک، محتوای فنل، فلاونویید کل، آنتوسیانین کل ، ظرفیت پاداکسیدان و در نهایت فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمینولیاز مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد فنیل آلانین باعث افزایش TSS، pH و اسیدآسکوربیک گردید، ولی این افزایش در غلظت 100میکرومولار بیشتراز سایر تیمارها مشاهده گردید. همچنین با افزایش غلظت فنیل آلانین از صفر به 200 میکرومولار، محتوای اسیدیته کل کاهش پیدا کرد. در عین حال محتوای فنل کل، فلاونویید کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمینولیاز افزایش یافت. همچنین بیشترین مقدار ترکیبات پاد اکسیدان کل در غلظت 200 میکرو مولار فنیل آلانین به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 22 درصد افزایش نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش چنین به نظر می رسد که کاربرد فنیل آلانین با غلظت های بالاتر از 100 میکرومولار باعث افزایش کیفیت و شاخص های تغذیه ای میوه انگور می گردد و این امر می تواند کمک شایانی در افزایش امنیت غذایی جامعه داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2240811 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!