مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی-عاطفی و آموزش ذهن آگاهی بر افزایش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن آگاهی بر افزایش جهت گیری مثبت به مدرسه بود. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 96- 95 بود. 339 دانش آموز به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه جهت گیری مثبت به مدرسه را تکمیل کردند و 45 نفر انتخاب و بطور تصادفی در گروه های کنترل و آزمایشی گمارده شدند. گروه اول، 12 جلسه آموزش اجتماعی-عاطفی و گروه دوم 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از طرح ترکیبی دو راه هاستفاده شد. نتایج نشان داد آموزش عاطفی اجتماعی در مقایسه با آموزش ذهن آگاهی و گروه کنترل منجر به بهبود رضایت از مدرسه و  نگرش نسبت به همکلاسی ها شده است (01/0>P)، اما در احساس تعلق به مدرسه و تلاش تحصیلی تفاوتی دیده نشد و اثر آنها در طول زمان تداوم داشت. بنابراین،آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن آگاهی می تواند به عنوام یک روش مداخله ای در افزایش جهت گیری مثبت به مدرسه در دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!