اثر ضد اکسیدانی زنجبیل (Zingiber officinale) و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان بر روی آنزیم های کبدی و پارامترهای بیوشیمیایی در رت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

زنجبیل (Zingiber Officinale) گیاهی است که امروزه به فراوانی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، تاثیر عصاره زنجبیل بر میزان آنزیم های کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی در رت های نژاد ویستار تحت تاثیر ایزونیازید و کیتوزان بررسی شد.

مواد و روش ها

گیاه زنجبیل و زنجبیل تیمار با کیتوزان پس از خشک کردن، عصاره گیری شده و با کمک روتاری، اتانل از عصاره جدا گردید. از 60 سر رت آزمایشگاهی بزرگ نژاد ویستار نر بالغ استفاده شد. عصاره خوراکی زنجبیل و تیمار کیتوزان برای القاء اثر اکسیداتیو ایزونیازید به صورت گاواژ استفاده شد. برای مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی زنجبیل و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان از روش DPPH (ماده 2،2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل) استفاده گردید.

یافته های پژوهش: 

سطح سرمی آنزیم های ALT، ALP و AST و نیز کلسترول، تری گلیسیرید و گلوکز در گروه های 4(دریافت کننده 200 میلی گرم بر دسی لیتر ایزونیازید) و گروه 5 (دریافت کننده 200 میلی گرم بر دسی لیتر ایزونیازید و زنجبیل) نسبت به گروه شاهد افزایش قابل توجهی نشان داد. در حالی که در گروه های 2 (دریافت کننده 200 میلی گرم بر دسی لیتر زنجبیل) و گروه 3 (دریافت کننده 200 میلی گرم بر دسی لیتر زنجبیل تیمار شده با کیتوزان) کاهش قابل ملاحظه ای داشت. میزان آنزیم ها و پارامترهای اندازه گیری شده در گروه 6 (دریافت کننده ایزونیازید و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان) کاهش داشت هر چند این کاهش قابل توجه نبود.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های این مطالعه، زنجبیل و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان می توانند گلوکز خون را کاسته و پروفایل چربی کبدی را اصلاح نمایند. اثرات آنتی اکسیدانی عصاره زنجبیل تیمار شده با کیتوزان در مقایسه با زنجبیل بالاتر بود که حکایت از اثر مثبت تیمار کیتوزان بر میزان آنتی اکسیدان های زنجبیل دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2244752 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!