آزمون مینی سی ایکس (Mini-CEX) تجربه موفق آموزشی در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دکتری طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

انتخاب یک نظام ارزشیابی مناسب یکی از رویکردهای مهم در فرایندهای آموزشی و ارزیابی عملکرد حرفه‌ای دانشجویان است. هدف از این تحقیق ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان دکتری طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش «مینی‌سی‌ایکس» بوده است.

مواد و روش‏ها:

این پژوهش از نوع طرح سری زمانی منقطع با تکرار چندگانه مداخله است که در دانشکده طب ایرانی (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 20 نفر از دانشجویان دکتری تخصصی طب ایرانی دوره کارورزی عرصه از سال 1395 تا سال 1397 بودند که به روش سرشماری در قالب چهار گروه 5 نفری وارد مطالعه شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی متناسب با نرم‌افزار SPSS (نسخه 24) استفاده شد.

یافته‌ها:

میانگین و انحراف‏معیار نمره‌های پایانی دانشجویان به‌تفکیک گروه متفاوت بود و نمره‌های پایانی هر چهار گروه با نمره‌های میان‌ترم آنان اختلافی معنادار (05/0≥p) داشت. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده رضایت کلی دانشجویان از ارزیابی به روش مینی‌سی‌ایکس در گروه اول با میانگین و انحراف‏معیار 00/0±00/5 گروه دوم با میانگین و انحراف‏معیار 54/0±40/4، گروه سوم با میانگین و انحراف‏معیار 19/2±40/3 و گروه چهارم با میانگین و انحراف‏معیار 89/0±60/4 و در کل با میانگین و انحراف‏معیار 26/1±35/4 محاسبه شد. بالاتر بودن این اعداد از میانگین متوسط پرسش‌نامه رضایت دانشجویان را از آزمون نشان می‌دهد؛ گروه اول بیشترین رضایت و گروه سوم کمترین رضایت را داشتند. همچنین، رضایت کلی استادان از ارزیابی به روش مینی‌سی‌ایکس با میانگین و انحراف‏معیار 34/1±14/5 محاسبه شد و چون اعداد به‌دست‌آمده از میانگین متوسط پرسش‌نامه بالاتر بودند رضایت استادان را نیز از آزمون بیان می‌کرد.

نتیجه‌گیری:

به‌سبب برقراری عدالت آموزشی و کاهش سوگیری ارزیابان به شیوه‌های سنتی، ارزیابی با این آزمون موجب یادگیری مهارت‌های بالینی دانشجویان و افزایش رضایتمندی استادان و به‌ویژه دانشجویان، از نحوه ارزشیابی شد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2254747 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!