بیولوژی تولیدمثل ماهی کفشک تیزدندان (erumei Psettodes (در شمال خلیج فارس و دریای عمان (ماهیان استخوانی عالی: کفشک ماهیان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، تعیین چرخه تولیدمثل ماهی کفشک تیزدندان (erumei Psettodes) به عنوان یک ماهی پهن با ارزش اقتصادی در شمال خلیج فارس و دریای عمان بود. جهت انجام این تحقیق، 433 نمونه از مهرماه 1395 تا آبانماه 1396به صورت ماهانه جمعآوری شدند و طول کل، وزن، جنسیت، وزن گناد و کبد و وضعیت رسیدگی جنسی برای هر نمونه ثبت شد. تغییرات ماهانه شاخص گنادی دو پیک مشخص تولیدمثلی را در هر دو جنس نشان داد. نتایج منحنی رسیدگی فصلی نمونه ها، توزیع فراوانی مراحل توسعه گنادی ماده ها و فاکتور وضعیت، یافته های اخیر در مورد وجود دو پیک تولید مثلی در گونه کفشک تیزدندان، یک پیک اصلی در ماه های فروردین-اردیبهشت (بهار) و یک پیک فرعی در ماه مهر (پاییز) را تایید نمود. اندازه در اولین بلوغ جنسی ماده ها، 20/38 سانتیمتر طول کل به دست آمد. همآوری مطلق بین 18072 و 332171 تخمک و هماوری نسبی بین 22 و 161 تخمک به ازای هر گرم وزن بدن تغییر کرد. هماوری مطلق دارای ارتباط مثبت با طول کل و وزن کل بدن و نیز وزن گناد بود. به طور کلی، اطلاعات در این مطالعه، میتواند به مدیران شیلاتی در تعیین محدودیتهای فصلی در طول دوره های تخمریزی ماهی و نیز اعمال محدودیتهای حداقل اندازه صید کمک کند و از این طریق حداقل یکبار به ماهی اجازه تخمریزی قبل از صید را بدهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2268868 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!