بررسی میزان دانش ، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهر قم در مورد سرطان دهانه رحم در سال 1394

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان دهانه رحم یکی ازشایع‌ترین سرطانهای دستگاه تناسلی که به راحتی در مراحل اولیه قابل تشخیص و درمان کامل می‌باشد ودر صورت به تاخیر افتادن تشخیص آن درمان مشکل می‌باشد و بهترین راه تشخیص اولیه‌ی آن تست پاپ اسمیر که یک تست غربالگری و روشی برای ارتقای سلامت می‌باشد انجام می‌گیرد لذا این مطالعه باهدف بررسی میزان دانش و نگرش و عملکرد زنان شهر قم انجام شد.

روش پژوهش:

پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1394  بر روی 237 زن به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انجام شد.ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا بود.داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 19 مطابق آزمونهای آماری در سطح معناداری 05/0>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ ها:

5 /10%(25نفر) ازآگاهی خوب و 5/59% (140نفر) از افراد از آگاهی متوسط و4/30% (72نفر) دارای آگاهی ضعیفی بودند و 1/24%(57نفر) از افراد دارای نگرش خوب و 1/75% (178نفر) دارای نگرش مثبت بودند و 8/0% (2نفر) نگرش ضعیف داشتند . نتایج نشان داد که 7/25% (61نفر) در سه سال اخیر هیچ اقدامی برای انجام تست پاپ اسمیر نداشتند و 3/52% (124نفر) به صورت نامرتب و تنها 9/21% (52نفر) به صورت مداوم تست پاپ اسمیر انجام داده اند .

بحث و نتیجه‌گیری: 

با توجه به عملکرد ضعیف حدود نیمی از افراد در انجام پاپ‌اسمیر و از آنجایی‌که نگرش اکثر واحدهای پژوهش نسبت به انجام پاپ اسمیر مثبت می‌باشد. می توان با آموزش و حساس نمودن زنان به موضوع و فواید تشخیص سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه بیماری، عملکرد آنهارا بهبود بخشید.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2278810 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!