بهره برداری هماهنگ از حوضچه های تعدیل سیلاب شهری با کنترل بهینه ی دریچه ها با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (مطالعه ی موردی: شبکه زهکشی حوضه آبریز شرق تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش نیازهای جوامع، امروزه مدیریت منابع آب بیش از گذشته مورد توجه گرفته است. مدیریت حوضه آبریز شهری با کنترل و هدایت رواناب، به منظور کاهش دبی اوج رواناب و کاهش حجم آبگرفتگی انجام می شود. احداث حوضچه های تعدیل سیلاب در سیستم های جمع آوری رواناب شهری موجب تاخیر در زمان وقوع دبی اوج و کاهش دبی اوج رواناب می گردد. عملکرد این حوضچه ها، نه تنها به ابعاد آن ها و سازه های ورودی و خروجی شان، بلکه به نحوه ی بهره برداری از این سازه ها نیز وابسته است و می تواند در میزان راندمان و کارایی آن ها در کنترل سیلاب شبکه زهکشی شهری موثر واقع شود. در این تحقیق، بهره برداری هماهنگ از حوضچه های تعدیل سیلاب شبکه زهکشی شرق تهران، با استخراج منحنی های کنترل بهینه ی دریچه ها مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور از الگوریتم جستجوی هارمونی (HS) در ترکیب با مدل هیدرولوژیکی- هیدرولیکی SWMM برای استخراج منحنی های کنترل بهینه ی دریچه های سازه های ورودی و خروجی حوضچه ها، با هدف حداقل سازی حجم سیلاب مازاد بر ظرفیت شبکه استفاده شده است. نتایج برای 5 رویداد بارش بزرگ در ایستگاه باران سنجی نیاوران نشان می دهد که بهره برداری بهینه ی هماهنگ از این حوضچه ها باعث بهبود سطح عملکرد حوضچه ها در مقایسه با روش فعلی بهره برداری شده است، بطوریکه رویکرد پیشنهادی برای رویدادهای بزرگ بارش مورد بررسی به طور متوسط حدود 62 درصد سیلاب مازاد بر ظرفیت شبکه زهکشی را کاهش داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2291307 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!