مقایسه کارایی حشره کش های آلفاسایپرمترین، لامبدا سی هالوترین، تیاکلوپراید و مالاتیون روی کک های کلزا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کک های کلزا از آفات مهم کلزا می باشند که با تغذیه از کوتیلدون ها و برگ های اولیه سبب خسارت می شوند. به منظور بررسی کارایی حشره کش ها برای کنترل کک ها، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در استان های مازندران و گلستان در سال 1397 اجرا شد. تیمارها شامل حشره کش های آلفاسایپرمترین (با دو غلظت 300 و 150 گرم در هکتار)، لامبدا سی هالوترین، مالاتیون و تیاکلوپراید به ترتیب با غلظت های 75، 600 و 300 میلی لیتر در هکتار و شاهد بودند. درصد کارایی حشره کش ها در 3، 7 و 14 روز پس از سمپاشی و همچنین درصد بوته های خسارت دیده در 14 روز بعد از سمپاشی محاسبه شد. میانگین درصد تاثیر حشره کش های مورد بررسی در استان های مازندران و گلستان نشان داد که آلفاسایپرمترین با غلظت 300 و 150 گرم در هکتار و لامبدا سی هالوترین به ترتیب با کارایی 87/17، 66/19، 81/84، 76/66، 86/12  و 76/00 درصد، بیشترین کارایی را در کنترل کک کلزا داشت. حشره کش های مالاتیون در دو استان مازندران و گلستان به ترتیب با 59/24، 66/22 درصد و تیاکلوپراید 01/14 و 19 درصد، کارایی کمتری در کنترل و کاهش خسارت کک های کلزا داشتند. همچنین درصد بوته های آفت زده بین تیمارها در 14 روز بعد از محلول پاشی در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری داشت. بنابراین آلفاسایپرمترین با دو غلظت 150 و 300 گرم در هکتار و لامبداسی هالوترین با غلظت 75 میلی لیتر در هکتارمی توانند به عنوان حشره کش های موثر برای کنترل کک های کلزا مورد استفاده قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307733 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!