تجزیه و تحلیل جدایه های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری زایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
قارچ Pyricularia oryzae عامل بیماری بلاست و لکه برگی روی برنج و بیش از 50 گونه گیاهی در خانواده Poaceae از جمله محصولات زراعی و علف های هرز می باشد. برای این پژوهش، نمونه برداری در سال 1396 از مزارع برنج در استان های گیلان و مازندران انجام شد. بررسی های ریخت شناسی نشان داد جدایه های به دست آمده از میزبان های برنج، چسبک، سوروف، سورگوم وحشی و پاسپالوم متعلق به گونه P. oryzae می باشند. نتایج آزمون بیماری زایی نشان داد جدایه های به دست آمده از هر میزبان روی همان میزبان قدرت بیماری زایی بالاتری دارند و روی میزبان های دیگر یا بیماری زا نبوده، و یا قدرت بیماری زایی کمتری دارند. تجزیه و تحلیل خوشه ای داده های حاصل از انگشت نگاری DNA با استفاده از تکنیک مولکولی rep-PCR نشان داد که جدایه های به دست آمده از میزبان های مختلف در سه دودمان کلونی قرار می گیرند. به طور کلی، در هر سه دودمان کلونی شناسایی شده، جدایه هایی از میزبان های مختلف وجود داشت و ارتباطی بین الگوی باندی با منطقه جمع آوری آنها دیده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2334154 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!