تحلیل تاثیر نوسانات دریای خزر بر پایداری خط ساحلی تالاب انزلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خطوط ساحلی از جمله مناطقی است که تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله فعالیت های انسانی و تغییرات تراز دریا، با تغییرات زیادی مواجه بوده است. یکی از سواحلی که با تغییرات زیادی مواجه بوده ، سواحل دریای خزر است. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات تراز دریای خزر بر تغییرات تالاب انزلی و خط ساحلی پرداخته شد. همچنین از مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر، تصاویر ماهواره لندست و اطلاعات آماری مربوط به تغییرات تراز دریا به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق نیز شامل ArcGIS، ENVI و IDRISI برای اجرای مدل LCM بود. در این تحقیق، ابتدا تغییرات تراز دریای خزر با استفاده از اطلاعات آماری بررسی شد، سپس با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، تغییرات خط ساحلی و تالاب انزلی ارزیابی و در ارتباط با نوسان های دریای خزر تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در طی سال های 1990 تا 2020، سطح دریای خزر 51 سانتی متر کاهش یافت. همچنین خط ساحلی مورد مطالعه 39/135 متر پسروی داشت و تالاب انزلی نیز با 42/7 کیلومترمربع کاهش وسعت مواجه شد. با توجه به موارد ذکر شده، نوسان های دریای خزر در کنار فعالیت های انسانی از جمله تغییرات کاربری اراضی، از عوامل تاثیرگذار بر خط ساحلی و تالاب انزلی است؛ بنابراین برای هر گونه مدیریت و برنامه ریزی، بایستی پایش مستمر تغییرات دوره ای خط ساحلی نیز قابل توجه  قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2370601 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!