اثرات عوامل تغییر اقلیم بر ذخیره گربه ماهیان در آب های ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راه های پیش بینی چگونگی واکنش بوم سازگان های دریایی نسبت به تغییرپذیری اقلیم، به کارگیری مطالعات گذشته نگر است. با افزایش درجه حرارت سطحی دریا و اثرگذاری آن به همراه سایر عوامل اقلیمی بر ذخایر آبزیان، پژوهش حاضر در خصوص ذخیره گربه ماهیان دریایی خلیج فارس و خلیج عمان با توجه به ارزش صادرات و نقش آنها به عنوان شکارچی در زیست بوم دریایی انجام گرفت. در این بررسی ارتباط داده های سری زمانی صید بر واحد تلاش صیادی (CPUE) گربه ماهیان طی سال های 1397- 1386 مستخرج از داده های سازمان شیلات ایران به صورت ماهانه با داده های محیطی خلیج فارس و خلیج عمان شامل: درجه حرارت سطحی دریا (SST)، درجه حرارت هوا a، میزان تبخیر، بارندگی، سرعت باد و کلروفیل a استفاده گردید و با استفاده از انواع روش های رگرسیون، شبکه عصبی و درخت تصمیم مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده کاهش ذخایر گربه ماهیان در آب های دو استان خوزستان و سیستان-بلوچستان و روند ثابت در دو استان بوشهر و هرمزگان بود. عامل اصلی و موثر در نوسانات میزان CPUE گربه ماهیان در آب های خوزستان با سرعت باد، در آب های بوشهر با میزان کلروفیل a، در آب های هرمزگان با تبخیر و در استان سیستان و بلوچستان  با درجه حرارت هوا ارتباطی معنی دار نشان داد. با توجه به تاثیرپذیری ذخیره از عوامل محیطی ذکر شده و ادامه روند تغییر اقلیم، به نظر می رسد به منظور بهره برداری پایدار ماهیان بایستی عوامل محیطی را در نظر گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431827 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!