کانی شناسی و زمین شیمی عناصر اصلی، کمیاب و خاکی نادر نهشته بوکسیتی پیراشکفت، ممسنی، استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نهشته بوکسیتی پیراشکفت در یال شمالی تاقدیس پسکوهک درمنطقه پیراشکفت در استان فارس، واقع است. افق بوکسیتی پیراشکفت بین سازند سروک و سازند گورپی در پی بیرون آمدگی اواخر تورنین که پیامد فاز کوهزایی لارامید است، تشکیل گردیده است. با توجه به بررسی های زمین شناسی منطقه، بوکسیت پیراشکفت از نوع کارستی است. کانسنگ باز ماندی مورد بررسی در پیراشکفت را می توان به سه گروه: بوکسیت کایولینیتی، بوکسیتی و بوکسیت فریتی رده بندی کرد. بر اساس بررسی های سنگ نگاری، بافت غالب بوکسیت پیراشکفت پیزوییدی - اووییدی است. بر پایه بررسی های کانی شناسی، کانی های اصلی شامل بوهمیت، هماتیت، دیاسپور و کایولینیت و کانی های فرعی گیبسیت و روتیل هستند. اکسید عناصر اصلی در افق های بوکسیتی بیشتر شامل Al2O3 wt%) 45/55-88/37)،  SiO2 wt.%) 49/30-01/2)، Fe2O3 (wt. %71/36- 14/10) و با مواد فرار (LOI) wt.% 13/15 -72/9، است. براساس نمودار دو متغیره Al2O3 نسبت به TiO2، همبستگی مثبت قوی بین این دو اکسید برقرار است. افق های بوکسیتی دارای نسبت بالای عناصر خاکی نادر سبک به سنگین هستند. بی هنجاریEu/Eu* نمونه های واحدهای بوکسیتی از 99/0 - 26/0 در تغییر است. بی هنجاری مثبت Ce/Ce* در گستره 33/2-2/1 نشان دهنده ی شرایط اکسایشی غالب در بوکسیتی شدن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
191 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.