مشخصه های ساختاری، فوتولیزوری و مغناطیسی نانوکامپوزیت هوا ژل گرافن/فریت بیسموت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، نانوکامپوزیت هواژل گرافن/فریت بیسموت به روش گرمابی تهیه و ویژگی های فوتولیزوری و مغناطیسی آن بررسی شد. هواژل نانو کامپوزیت ها با غلظت mg/ml 4 برای اکسید گرافن و با غلظت های 2/0 و 5/0 وmg/ml 1 برای فریت بیسموت تهیه شد. بررسی های فازی و ساختاری بر پایه پراش پرتوس ایکس (XRD) و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) تایید کننده تشکیل فریت بیسموت با ساختار سه گوشی R از نوع پروسکایت و احیاء شدن اکسید گرافن است. تصویرهای میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) ساختار متخلخل هواژل گرافن را به خوبی نشان داد. تصویرهای میکروسکپ الکترونی عبوری (TEM)  تاییدی بر کامپوزیت شدن ذرات فریت بیسموت در ساختار هواژل گرافن بودند. گاف انرژی نمونه ها با بررسی نتایج طیف سنجی فرابنفش-مریی (UV-Vis) محاسبه شد. نتایج به دست آمده از مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) نشان دهنده کاهش مغناطش اشباع ذرات فریت بیسموت پس از کامپوزیت شدن با هواژل گرافن است. میزان تجزیه رنگ آبی متیل توسط ذرات فریت بیسموت و هواژل های نانوکامپوزیت های گرافن/ فریت بیسموت با طیف سنج UV-Vis بررسی شد. بهترین عملکرد فوتولیزوری مربوط به نمونه هواژل گرافن/ فریت بیسموت با مقدار فریت بیسموت mg/ml 5/0 است.

زبان:
فارسی
صفحات:
343 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444530 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.