بررسی هوادهی دریچه در بازشدگی همزمان دریچه سرویس و اضطراری و ارائه روابط برای عملکرد توام دریچه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سدها دریچه سرویس، نقش کنترل دبی خروجی را دارد و دریچه تحتانی به منظور کنترل و هدایت سیلاب طراحی می-شود. با افزایش ارتفاع سد، سرعت جریان در دریچه های تخلیه افزایش می یابد. در نتیجه فشار موضعی کاهش یافته و منجر به وقوع پدیده کاویتاسیون می شود. در مقاله حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی تخلیه کننده تحتانی سد سیازاخ، که در موسسه تحقیقات آب موجود است، به بررسی عملکرد توام دو دریچه سرویس و اضطراری، پرداخته شد. آزمایش ها به ازای 4 بار آبی مخزن و 6 بازشدگی مختلف دریچه ها از 10% تا 80% انجام شد. فشار در پیزومترهای نصب شده بر روی بدنه مجرای تخلیه کننده قرایت شد و دبی عبوری از لوله هواده بین دو دریچه توسط سیم داغ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که زمانی که دریچه سرویس در یک بازشدگی مشخص خراب شده و دریچه اضطراری وارد مدار می شود، بیشترین میران تقاضای هوا رخ می دهد و مقدار بازشدگی دریچه اضطراری با دریچه سرویس برابر شده یا کمتر از آن می شود. با اندازه گیری مقدار هوای ورودی از لوله هواده در 24 حالت مختلف آزمایشگاهی، و مقایسه آن ها با پارامترهای مختلف، رابطه ای برای تعیین ضریب هوادهی ارایه گردید که تابع عدد فرود است و محدوده ای بین حد پایین و بالای داده ها را شامل می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2448925 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!