طراحی مدل بالندگی حرفه ای اعضاءهیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد داده بنیاد و پارادایم آمیخته اکتشافی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از  این پژوهش طراحی مدل بالندگی حرفه‌ای اعضاء هییت علمی در دانشگاه فرهنگیان بود. مبنای فلسفی پژوهش رویکرد پراگماتیسم بود و از  روش آمیخته‌‌اکتشافی استفاده شد. که از حیث جهت‌گیری مبتنی بر داده‌بنیاد با زمانبندی توالی و تقدم رویکردکیفی که با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های‌کیفی انجام‌شد. اساس جمع‌آوری داده‌ها در بخش‌کیفی مصاحبه‌های‌نیمه‌سازمان‌یافته با خبرگان‌مطلع بود که مشارکت‌کنندگان روش‌های تیوریک، فرصت‌طلبانه و گروه‌های‌کانونی انتخاب‌شدند و با رویکردی نوآورانه، تلفیقی از رهیافت‌های نظام‌مند، ظاهرشونده و ساخت‌گرایانه به روش کدگذاری تجزیه‌وتحلیل شد. در بخش کمی، نمونه با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای و سرشماری از اعضاء هییت‌علمی (178 نفر) و دانشجویان (216) انتخاب گردید. برای اعتبار سنجی، مدل‌های اندازه‌گیری (مرتبه اول معکوسی و مرتبه دوم ترکیبی) و مدل ساختاری از کمترین مربعات مجذورات و نسخه سوم smart pls3 استفاده‌گردید. در بخش یافته‌ها مهارت‌های آموزشی، پژوهشی، مسیولیت‌حرفه‌ای، سازمانی و فراسازمانی با جزییات 17 مولفه و 76 نشانگر متناسب با شرایط علی و زمینه‌ای تربیت‌معلم شناسایی و با اتخاذ راهبردهای دانشگاهی و ساختاری پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی ارایه شد. نتایج فرضیه های مبتنی بر ضرایب مسیر، حاکی از تایید کلیه فرضیه‌های اصلی و فرعی به استثناء تاثیر مولفه‌های جهانی‌شدن و عوامل اجتماعی بر راهبردها و همچنین تاثیر بالندگی حرفه‌ای بر پیامد های فراسازمانی، در مدل طراحی‌شده بود، در نتیجه مطالعه حاضر تاثیر، ضرورت بالندگی‌حرفه‌ای برای دستیابی به داشنگاه موفق در تربیت‌معلم را تایید می‌کند لذا پیشنهادات حاصل از مطالعه در سه سطح فردی، گروه‌های‌آموزشی و سازمانی ارایه گردید. ‌

زبان:
فارسی
صفحات:
41 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456732 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.