سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت CdS/g-C3N4/rGO و بررسی عملکرد فوتوکاتالیزوری آن از دیدگاه سینتیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، کامپوزیت سه تایی CdS/g-C3N4/rGO به روش هیدروترمال تهیه شده است و با تکنیکهای مختلف از جمله پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و اسپکتروفوتومتر فرابنفش-مریی (UV-Visible)  شناسایی شده است. فعالیت فوتوکاتالیزوری کامپوزیت تهیه شده با مطالعه حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین تحت نور مریی از دیدگاه سینتیکی ارزیابی شده است. مطالعات سینتیکی بر پایه مدل لانگمویر-هینشل وود نشان داد که حذف فوتوکاتالیزوری سیپروفلوکساسین توسط CdS/g-C3N4/rGO از مدل سینتیکی شبه مرتبه اول پیروی می کند. از بررسی نقش متغیرهای عملیاتی بر سرعت فرآیند معلوم شد که سرعت حذف با افزایش غلظت دارو کاهش می یابد. با افزایش مقدار کاتالیزور از 1/0 تا  g L-1 7/0 سرعت افزایش یافته و افزایش بیشتر کاتالیزور منجر به کاهش سرعت می شود. بررسی اثر pH نشان داد که سرعت حذف فوتوکاتالیزوری سیپروفلوکساسین در محیط خنثی به مراتب بیشتر از محیطهای اسیدی و قلیایی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2458494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!