کفایت اجتماعی نوجوانان دارای والدین با سوءمصرف مواد در مدارس غرب تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سوءمصرف مواد یک بیماری مزمن است که علاوه بر شخص، بر جامعه، خانواده و فرزندان نیز تاثیر می گذارد. کفایت اجتماعی نوجوانان یکی از مواردی است که به نظر می رسد متاثر از سوءمصرف مواد والدین است. کفایت اجتماعی میزان تعهد نوجوانان در مورد رفتارهای اجتماعی است که نوجوانان در جامعه برای تعامل با دیگران و به منظور عملکرد موثر به آن نیاز دارند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین کفایت اجتماعی نوجوانان دارای والدین با سوءمصرف مواد در مدارس غرب تهران انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که در سال 1399 انجام شد. جامعه مطالعه حاضر را 265 نفر از نوجوانان دارای والدین با سوءمصرف مواد شاغل به تحصیل در مدارس دولتی متوسطه اول و دوم غرب تهران در مناطق 5، 10، 18 تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری مستمر انجام شد. پس از هماهنگی های لازم و اخذ رضایت نامه آگاهانه از نمونه های پژوهش، لینک پرسش نامه ها آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی در اختیار آن ها قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و مقیاس کفایت اجتماعی بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها در راستای هدف پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) در نسخه 16 نرم افزار SPSS استفاده شد و سطح معنا داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها:

بر اساس یافته ها، میانگین و انحراف معیار کفایت اجتماعی به ترتیب 23/09 و 3/77 است که به حداکثر نمره ابزار نزدیک است. نتایج شاخص های عددی کفایت اجتماعی نوجوانان دارای والدین با سوءمصرف مواد برحسب اطلاعات جمعیت شناختی نیز نشان داد کفایت اجتماعی با هیچ کدام از اطلاعات جمعیت شناختی نوجوانان (سن، جنس، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی، وضعیت محل سکونت، تعداد فرزندان، تحصیلات مادر، تحصیلات پدر، شغل مادر، شغل پدر) ارتباط آماری معنا دار نداشت.

نتیجه گیری:

طبق نتایج مطالعه حاضر، پرستاران و روان پرستاران می توانند در مراکز مشاوره و درمانی در حین ارایه مراقبت به خانواده های مبتلا به سوءمصرف مواد، فرزندان این خانواده ها را شناسایی کنند و با ارایه راهکارهای مناسب مانند مهارت های زندگی آن ها را از نظر اجتماعی توانمند سازند تا با مشکلات ناشی از سوءمصرف والدین به بهترین نحو مقابله کنند و از این شرایط جهت رشد و شکوفایی خود استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2464664 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.