اثر کاربرد هیومیک اسید و سالسیلیک اسید بر عملکرد، کیفیت الیاف و غلظت عناصر غذایی در برگ پنبه رقم خرداد در شرایط شور

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثرات کاربرد هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر خواص کمی و کیفی و غلظت عناصر غذایی در برگ پنبه رقم خرداد دز شرایط شور، یک آزمایش مزرعه ای در سال 1397 با طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با 9 تیمار اجرا شد. هیومیک اسید در سه سطح (صفر، بذرمال و 10 لیتر در هکتار به صورت کودآبیاری) و  سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر، 2 و 4 میلی مولار به صورت برگپاشی) مصرف شد. اثر هیومیک اسید، سالیسیلیک اسید و اثر متقابل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد، ، غلظت عناصر غذایی و کلروفیل برگ و خصوصیات کیفی الیاف شامل طول، استحکام و ظرافت معنی دار بود. بیشترین عملکرد وش پنبه به میزان 4409 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد توام هیومیک اسید به صورت بذرمال و سالیسیلیک اسید به صورت برگ پاشی با غلظت چهار میلی مولار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید)، 49 درصد بیشتر بود. کاربرد هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید خصوصیات کیفی الیاف را ارتقا داد، به گونه ای که بیشترین میانگین طول الیاف پنبه به میزان 31 میلی متر از تیمار کاربرد توام هیومیک اسید به صورت بذرمال و سالیسیلیک اسید به صورت برگ پاشی با غلظت چهار میلی مولار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید)، 7/10 درصد افزابش طول داشت. اثر متقابل هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر میانگین غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم برگ پنبه معنی دار بود . در این خصوص بیشترین میانگین غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم برگ پنبه به ترتیب به میزان 9/3 ، 43/0، 9/3، 6/1 و 99/0 درصد، از تیمار کاربرد توام هیومیک اسید به صورت بذرمال و سالیسیلیک اسید به صورت برگ پاشی با غلظت چهار در هزار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید)، به ترتیب برای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم 44، 53، 62، 60 و 12 درصد بیشتر بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، کاربرد هیومیک اسید به صورت بذرمال و سالیسیلیک اسید به صورت برگپاشی در شرایط شور، موجب تعدیل اثرات تنش شوری و افزایش عملکرد وش پنبه و ارتقای خصوصیات کیفی الیاف می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2468826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!