مطالعه بیوانفورماتیک و روابط فیلوژنتیک جدایه های ایرانی باکتری باسیلوس تورینجینسیس با استفاده از توالی ژن SrDNA16

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 باکتری گرم مثبت، باسیلوس تورینجینسیس، بلور های پروتیین با خاصیت حشره کشی تولید می کند. تحلیل توالی های کوچک ژن rDNA برای مطالعه تکامل و رده بندی موجودات زنده به کار می رود. این مطالعات با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز روی توالی S rDNA16 پنج جدایه بومی باسیلوس تورینجینسیس انجام شد.

مواد و روش ها

بررسی ویژگی ها و روابط فیلوژنتیک میان پنج توالی جدایه های بومی همراه باجدایه های دیگر در بانک ژن و سایر گونه های جنس باسیلوس با نرم افزار مسکوییت و پایگاه leBIBIQBPP انجام شد.

یافته ها

پنج جدایه بومی به میزان 06/92 تا 93/99 درصد با یکدیگر و به میزان 73/99 تا 100 درصد با سایر جدایه های باسیلوس تورینجینسیس شباهت داشتند. درخت فیلوژنتیک نشان داد Bt 1019،Bt 1020 و Bt 1039 در گروه اول وBt 1001 و Bt 1091 در گروه دوم قرارگرفتند. بر اساس تحلیل توالی Bt 1001 با کمک leBIBIQBPP، کمترین فاصله با با سیلوس فریگوریتولرانس بدست آمد. توالی باسیلوس آنتراسیس به Bt 1019 نزدیک بود. توالی Bt 1020 بیشترین نزدیکی را با باسیلوس سریوس داشت. در مورد Bt 1039 علاوه بر باسیلوس سریوس، کمترین فاصله با باسیلوس مارکورستینکتوم مشاهده شد. توالی Bt 1091 بیشترین شباهت را با با سیلوس فریگوریتولرانس نشان داد.

نتیجه گیری

بلور های پروتیینی در باکتری های بومی مشاهده شد. بلور های سم تنها توسط باسیلوس تورینجینسیس تولید می شوند. بلاست توالی ژن S rDNA16در جدایه های بومی نیز بیشترین شباهت را به جدایه های باسیلوس تورینجینسیس موجود در بانک ژن نشان داد. همچنین نتایج پیش بینی کرد سه جدایه بومی Bt 1019 ،Bt 1020 و Bt 1039 علیه بالپولکداران آفات و دو جدایهBt 1001 و Bt 1091 علیه آفات سخت بالپوش می توانند سمی باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479829 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!