پرورش متوالی روی بید غلات، کیفیت زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) را تحت تاثیر قرار می دهد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پارامترهای دموگرافی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum Hartig پرورش یافته روی بید غلات، Sitotroga cerealella (Olivier) به مدت 40 نسل مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در اتاقک رشد با شرایط دمایی 2±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که طول عمر زنبورهای ماده طی پرورش پیاپی به طور معنی داری کاهش می یابد و از 68/10 روز (در نسل پنجم) تا 64/9 روز (در نسل چهلم) متغیر بود. از سوی دیگر، طول عمر زنبورهای نر در نسل بیستم به طور معنی داری کاهش یافت و هیچ تفاوت معنی داری بین طول عمر زنبورهای نر در نسل بیستم تا نسل چهلم مشاهده نشد. طول دوره تخمریزی و میانگین کل باروری زنبور T. embryophagum با افزایش تعداد نسل ها کاهش یافت. عموما، زنبورهای نسل های ابتدایی داری طول عمر، طول دوره زندگی و باروری بیشتری نسبت به نسل های بعدی بودند. علاوه بر این، نسبت جنسی T. embryophagum در نسل های متوالی اختلاف معنی داری نداشت. نتایج آزمون بوت استرپ جفت شده نشان داد که تمام پارامترهای رشد جمعیت زنبور T. embryophagum پرورش یافته روی بید غلات در نسل های متوالی به طور معنی داری متفاوت از یکدیگر بودند. بیشترین و کمترین مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، نرخ خالص تولیدمثل(R0)، نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) و میانگین طول یک نسل (T) زنبور T. embryophagum به ترتیب در نسل چهلم و پنجم مشاهده شد. این نتایج نشان می دهد که زنبورهای  T. embryophagum پرورش یافته در نسل های متوالی می توانند تا نسل بیستم با موفقیت در برنامه های کنترل بیولوژیک، بدون هیچ گونه افت کیفیت و عملکرد مورد استفاده قرار گیرند و پس از آن، باید جوانسازی منظم جمعیت آزمایشگاهی، با وارد کردن گاه به گاه پارازیتوییدهای جمع آوری شده از مزرعه صورت گیرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1117 تا 1128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2483095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!