بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinale)بر میزان آنزیم های کبدی، آلبومین و پروتئین تام در موش صحرایی نربالغ بدنبال دریافت دوکسوروبیسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

استفاده از دوکسوروبیسین به دلیل سمیت وابسته به دوز آن  محدود شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان آنزیم های کبدی (AST,ALT,ALK) ، آلبومین و پروتیین تام  در موش صحرایی نر بدنبال دریافت دوکسوروبیسین انجام شده است.

مواد و روش ها

 63 سر موش صحرایی نر بالغ  ، به  7گروه تقسیم شدند: گروه کنترل ، گروه شاهد : حلال دریافت کرد.  گروه تجربی 1 دوکسوروبیسین به میزان mg/kg20 وگروه های تجربی 2و3 به ترتیب  به میزان  600 و300میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی زنجبیل دریافت کردند.  گروه های تجربی 5و 4  به ترتیب  دوکسوروبیسین mg/kg20 + 300  میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی زنجبیل و دوکسوروبیسین mg/kg20 + 00 6 میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی زنجبیل دریافت کرد. بعد از پایان دوره آزمایش، نمونه های خونی جمع آوری و سطح سرمی آنزیم های کبدی (AST,ALT,ALK)، آلبومین و پروتیین تام اندازه گیری شد .

   یافته ها

سطح سرمی آنزیم های ALT، AST و ALK در گروه DOX نسبت به کنترل بطور معنی داری افزایش و سطح سرمی  آلبومین و پروتیین تام  کاهش معنی دار نشان دادند. سطح سرمی آنزیم های ALT، AST و ALK در گروه های DOX + ZIN600 و ZIN300 DOX + نسبت به گروه DOXبطور معنی داری کاهش نشان داد. سطح سرمی آلبومین و پروتیین تام نسبت به گروه DOX افزایش معنی داری نشان دادند P<0.05)). همچنین، سطح سرمی آنزیم های کبدی (ALT، AST و ALK) وفاکتورهای بیوشیمیایی(پروتیین تام، آلبومین) در گروه های ZIN600،  ZIN300نسبت به گروه کنترل  تغییر معنی داری نداشتند .

نتیجه گیری

احتمالا عصاره هیدروالکلی زنجبیل به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی باعث بهبود عملکرد کبد بدنبال دریافت دوکسوروبیسین می شود .

زبان:
فارسی
صفحات:
532 تا 541
لینک کوتاه:
magiran.com/p2484551 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!