تاثیر کورکومین و نانومیسل فرموله شده آن بر وزن بدن، مقاومت به انسولین، آدیپونکتین، و پارامترهای بیوشیمیایی خون موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اثر کورکومین  و نوع نانومیسل آن بر وزن بدن، مقاومت به انسولین، آدیپونکتین و پارامترهای بیوشیمیایی خون موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. پنجاه موش ویستار دیابتی شده به پنج گروه ده تایی با تیمارهای 1) بدون مکمل در جیره، 2-3) 40 و 80 میلی گرم کورکومین در کیلوگرم جیره، 4-5) 40 و 80 میلی گرم نانومیسل کورکومین در کیلوگرم جیره تقسیم شدند.  یک گروه ده تایی موش ویستار، دیابتی نشده و به عنوان شاهد سالم در نظر گرفته شد.غلظت سرمی ALT ، AST، گلوکز، انسولین، انسولین مقاوم، تری گلیسرید، HDL ، LDL  کلسترول و آدیپونکتین اندازه گیری شد. وزن بدن، قلب و کبد،  و پانکراس نیزبررسی شد.سرم موشهای دیابتی شده مقدار بیشتری از ALT و AST، گلوکز، تری گلیسرید LDL  و انسولین مقاوم را نشان داد. غلظت سرمی ، انسولین، آدیپونکتین، کلسترول HDL ، وزن بدن و وزن قلب و پانکراس افزایش یافت (p  < 0.05) .کورکومین نانومیسل شده تاثیرات منفی دیابت را در موشها برای گلوکز، پروفیل لیپیدی و آنزیمهای کبدی بهبود داد (p  < 0.05) .نتیجه اینکه فرم نانومیسل کورکومین در مقایسه با کورکومین می تواند اثرات منفی دیابت را در موشها بهبود دهد. توصیه اینکه در دزهای خاصی می توان از نانومیسل کورکومین برای درمان دیابت استفاده کرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
38 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2490919 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!