تاثیر مکمل غذایی بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر، اثر بوتیرات سدیم به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso) ارزیابی شد. تعداد 360 قطعه فیل ماهیان جوان (59/0 ± 15 گرم) پس از یک هفته سازگاری با شرایط پرورشی و تغذیه با جیره پایه، با پنج جیره آزمایشی حاوی صفر، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 درصد بوتیرات سدیم (T0, T0.1, T0.2, T0.3, T0.4 , T0.5) برای 8 هفته تغذیه شدند. فیل ماهیان مورد مطالعه به طور تصادفی به  18 حوضچه آزمایشی به حجم 3200 لیتر و حجم آبگیری 1000 لیتر انتقال داده شدند (هر حوضچه 20 قطعه ماهی). در انتهای دوره، عملکرد رشد (وزن نهایی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه، ضریب کارایی پروتیین)، درصد بقا و ترکیب لاشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مکمل بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه ماهیان مورد آزمایش تاثیر گذاشت و بهترین عملکرد رشد و درصد بقا مربوط تیمار T0.3 بود (05/0>p). همچنین، مقادیر ضریب تبدیل غذایی و کارایی غذا در تیمار T0.3 در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی دار بهتر بود (05/0>p). پروتیین لاشه تیمار T0.3 نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار بالاتر و چربی لاشه به طور معنی دار کمتر بود (05/0>p). در مجموع، این مطالعه نشان داد که مکمل بوتیرات سدیم به میزان 3/0 درصد در جیره غذایی می تواند به بهبود عملکرد رشد و بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491537 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!