بررسی روابط ساختاری میان مولفه های سواد محیط زیستی با فعالیت محیط زیستی دانشجویان (مورد مطالعه): دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط میان مولفه های چهار گانه سواد محیط زیستی (دانش، نگرش، نگرانی، مسیولیت) با فعالیت محیط زیستی دانشجویان، در چارچوب یک مدل معادله ساختاری بود. جامعه آماری همه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 97-96 بودند (11692 نفر) که از این میان 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سواد محیط زیستی دانشجویان (اقتباس از تکسوز و همکاران، 2012) بود. پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی تایید و ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد. جهت بررسی روایی سازه ابزار نیز از تحلیل عاملی تاییدی (1) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش مدل سازی معادله ساختاری (2) در نرم افزار مدل سازی لیزرل نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل ارایه شده به خوبی با داده ها مطابقت داشته و تبیین کننده مناسب روابط ساختاری بین متغیرها است. بر اساس این نتایج، رابطه مستقیم، مثبت و معناداری بین دانش و نگرانی محیط زیستی، دانش و مسیولیت محیط زیستی، نگرانی و نگرش محیط زیستی، نگرش و مسیولیت محیط زیستی، دانش و فعالیت محیط زیستی، نگرانی و مسیولیت محیط زیستی، نگرانی و فعالیت محیط زیستی و مسیولیت و فعالیت محیط زیستی دانشجویان برقرار بود. بااین حال رابطه معناداری بین دانش و نگرش محیط زیستی، و همچنین نگرانی و فعالیت محیط زیستی وجود نداشت. نتایج مدل برازش شده بیانگر این بود که متغیرهای دانش، نگرش و نگرانی محیط زیستی در مجموع 66 درصد از واریانس متغیر مسیولیت محیط زیستی دانشجویان و متغیرهای دانش، نگرش و مسیولیت محیط زیستی نیز در مجموع 22 درصد از واریانس متغیر فعالیت محیط زیستی آنان را تبیین می کنند. یافته های حاصل دلالت های مهمی برای نقش مولفه های سواد محیط زیستی دانشجویان در طراحی برنامه های آموزش سواد محیط زیستی در محیط های دانشگاهی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!