درباره نشریه
ISSN:
2008-9597
eISSN:
2008-9590
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید مخدوم فرخنده
سردبیر:
دکتر مجید مخدوم فرخنده
مدیرداخلی:
سیده لیلا حمیدشریفی
صفحه آرا:
سیده لیلا حمیدشریفی
سایت اختصاصی:
www.iraneiap.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، ساختمان امور ایثارگران، پلاک 594، طبقه 3، واحد غربی ، کدپستی: 1417863172
صندوق پستی:
397-13145
تلفن:
021-66950848
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/25
مدیر مسئول
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
سردبیر
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
اعضای تحریریه
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر علی ترابیان
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عمران و محیط زیست، مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب
Ali Torabian
Professor environment College
University of Tehran
Specialist: Civil and environmental, Environmental engineering, water and wastewater trends
دکتر نصرت الله صفاییان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
دکتر مریم شکری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی فیتو اکولوژی
Maryam Shokri
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Phytoecology Engineering
دکتر بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست دریا
Bahram Hasanzadeh Kiabi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sea life
مدیرداخلی
سیده لیلا حمیدشریفی

Seyedeh Leila Hamid Sharifi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۵