مبانی فقهی و جرم شناختی کاهش و تعدیل مجازات ها در راستای پیشگیری از جمعیت کیفری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 در سال های اخیر، بسیاری از نظام های پاسخگو به جرم تلاش می‌کنند تا با اتخاذ تدابیر درمان مدار و اصلاح گرا ، زمینه اصلاح و بازپروری مجرمان و بازگشت آن‌ها به جامعه را فراهم آورند و تا حد امکان با فاصله گرفتن از حقوق تنبیهی از حذف یا طرد فرد بزهکار و مجرم ممانعت به عمل آورند؛ از همین رو در حال حاضر سیاست کیفری اکثر کشورهای جهان به سمت عدالت ترمیمی و کاهش مجازات ها و حذف مجازات های سخت و خشن سوق پیدا نموده است.

روش

 پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

یافته‌‌ها و نتایج

 دیدگاه ها و نظریات  نوین جرم شناسی نظیر عدالت ترمیمی، نظریه تعامل گرایی، جرم شناسی بالینی و جرم شناسی محکومان که تا حدودی مبتنی بر اصلاح - درمان و بازپذیری اجتماعی مجرمین است، تاثیرات زیادی بر حقوق کیفری که مبتنی بر کیفردهی و اعمال مجازات محض می‌باشد ،گذاشته و از این طریق اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها را فراهم نموده است. هم چنین در آموزه های فقهی هدف از اجرای مجازات‌ها، اصلاح فرد و جامعه است، از این رو قاعده درا، اصل بزه پوشی، قاعده احتیاط در دماء و نفوس، قاعده حرمت تنفیر از دین، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و قاعده ترجیح تقدم خطا در عفو بر خطا در عقوبت و مجازات، زمینه ساز کاهش و تعدیل مجازات ها در راستای پیشگیری از جمعیت کیفری در سیاست کیفری اسلام شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2505209 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!