بررسی اثربخشی آموزش برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی با رویکرد مفاهیم قرآنی برآشفتگی روان شناختی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه ایمن‌سازی تربیتی – اجتماعی با رویکرد مفاهیم قرآنی برآشفتگی روان‌شناختی و خودپنداره تحصیلی دانش‏آموزان دختر متوسطه اول اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دختران مقطع متوسطه اول شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 30 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه اول بود که از آن تعداد، 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. انتخاب نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. گروه آزمایش طی 12 جلسه 75 دقیقه‌ای تحت آموزش برنامه ایمن‌سازی تربیتی و اجتماعی با رویکرد مفاهیم قرآنی قرار گرفتند. برای تعیین اثربخشی آزمایش‌های انجام شده بر روی نمونه‌ها در قبل و بعد از آزمایش از پرسش‌نامه آشفتگی روان‌شناختی کسلر و همکاران(2002) و پرسش‌نامه خودپنداره‌ی تحصیلی یسن چن(2006) استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آماری نشان داد که آموزش برنامه ایمن‌سازی تربیتی و اجتماعی با رویکرد مفاهیم قرآنی باعث کاهش آشفتگی روان‌شناختی و افزایش خودپنداره تحصیلی دانش‏آموزان دختر متوسطه اول می‌گردد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!