تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم نظام های زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف دستیابی به یک تحلیل اگرواکولوژیک از بوم نظام های چغندرقند در مقیاس محلی طراحی و اجرا شد. بدین منظور مجموعه ای از مهم ترین شاخص های اگرواکولوژیک بوم نظام های کشت چغندرقند در منطقه تربت حیدریه، در بازه زمانی سال 1380 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عملکرد چغندرقند در بازه زمانی سال های 1380 تا 1395، 59 درصد افزایش پیدا کرده است. درحالی که سطح زیرکشت چغندرقند روندی کاهشی داشت. محاسبه ی عملکرد پتانسیل با دو روش فایو و فایو تغییریافته نشان داد که میزان عملکرد پتانسیل در طول دوره ی مطالعه در منطقه تقریبا ثابت بود. میزان خلا عملکرد در بوم نظام مورد مطالعه درحالی کاهش یافته که بررسی ضریب عملکرد منطقه ای نشان داد که ارتقای سیستم مدیریتی منجر به بهبود عملکرد واقعی و درنتیجه کاهش خلا عملکرد گردیده است. در طی سال های مورد مطالعه، میزان فشرده سازی افزایش و ثبات عملکرد کاهش یافته است. کاهش ثبات عملکرد نشان دهنده ی عدم وجود پایداری در بوم نظام مورد مطالعه بود. با توجه به اهمیت کارایی مصرف نیتروژن بر پایداری بوم نظام های کشاورزی، نتایج نشان داد که میزان کارایی جذب، کارایی استفاده و کارایی مصرف نیتروژن در طی سال های مورد مطالعه در منطقه کاهش یافته است. بر این اساس به نظر می رسد، پایین بودن کارایی مصرف نیتروژن و روند کاهشی آن عامل اصلی افزایش مصرف نیتروژن، افزایش فشرده سازی و کاهش ثبات در بوم نظام مورد مطالعه می باشد. از این رو برنامه ریزی و تغییر شیوه ی مدیریتی با تمرکز بر افزایش کارایی مصرف نیتروژن می تواند به عنوان اولین گام در جهت حرکت به سمت افزایش پایداری در بوم نظام های کشت چغندرقند در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
417 تا 434
لینک کوتاه:
magiran.com/p2512822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!