تاثیر محلول پاشی کودهای نانو و معمولی اکسید روی و سیلیس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دانه ای در شرایط تنش کم آبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای نانو و معمولی اکسید روی و سیلیس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن رقم پیشاهنگ، آزمایشی در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دو سطح آبیاری (آبیاری بر اساس 50 و 100 درصد نیاز آبی به روش FAO) به عنوان عامل اصلی و هفت سطح محلول پاشی کودی (عدم محلول پاشی (شاهد)، اکسید روی، اکسید سیلیس، نانو اکسید روی، نانو اکسید سیلیس، اکسید روی + اکسید سیلیس، نانو اکسید روی + نانو اکسید سیلیس) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که کم آبی موجب کاهش ارتفاع بوته (2/36 درصد)، طول پانیکول (2/21 درصد)، هدایت روزنه ای (2/14 درصد)، تعداد پانیکول در مترمربع (6/39 درصد)، تعداد دانه در پانیکول (33 درصد)، عملکرد دانه (8/62 درصد)، عملکرد بیولوژیک (4/38 درصد) و شاخص برداشت (7/45 درصد) نسبت به شاهد (100 درصد نیاز آبی) شد. اثر محلول پاشی کودی بر عدد کلروفیل متر، هدایت روزنه ای، تعداد پانیکول در مترمربع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه به طور مشترک از کاربرد روی معمولی، نانو سیلیس و روی معمولی + سیلیس معمولی حاصل شد که از افزایش به ترتیب 7/27، 8/26 و 9/15 درصدی نسبت به شاهد برخوردار بودند. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک به طور مشترک از کاربرد روی معمولی + سیلیس معمولی، کاربرد روی معمولی و کاربرد نانو سیلیس حاصل شد که از افزایش به ترتیب 3/16، 8/8 و 6/6 درصدی نسبت به شاهد برخوردار بودند. بر اساس نتایج این آزمایش، به منظور حفظ محیط زیست و دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ارزن دانه ای در منطقه بیرجند می توان از آبیاری مطلوب و محلول پاشی نانو سیلیس استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1009 تا 1021
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514073 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!