اثر تمرینات تداومی با شدت متوسط (MICT) و تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطح پارامترهای استرس اکسیداتیو سرمی در موش های صحرایی تیمار شده با داروی سیس پلاتین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به خواص آنتی اکسیدانی فعالیت بدنی، هدف مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر تمرینات ورزشی با شدت مختلف بر استرس اکسیداتیو و ظرفیت کل آنتی‏اکسیدانی در موش‏صحرایی تیمار شده با داروی سیس‏پلاتین بود.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه تجربی 24 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر به طور تصادفی به 4 گروه (کنترل، کنترل سیس پلاتین، سیس پلاتین به همراه MICT و سیس پلاتین به همراه HIIT) تقسیم شدند. در گروه‏های سیس پلاتین 5/5 میلی‏گرم/کیلوگرم داروی سیس پلاتین در داخل صفاقی تزریق گردید. گروه های تمرینی نیز تمرینات را به مدت 10 هفته اجرا کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، سرم خون موش های صحرایی جهت بررسی متغیرهای مورد نظر جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری 05/0≤‎  pبررسی شدند.

یافته ها:

 در این پژوهش تزریق سیس پلاتین موجب افزایش معنادار مالون‏دی‏آلدیید (MDA) (0/019=P)، کاهش معنادار ظرفیت کل‏آنتی‏اکسیدانی (TAC) (0/014=P) و کاهش معنادار کاتالاز (CAT) (0/001=P) در گروه کنترل نسبت به کنترل سیس پلاتین شد. هم چنین مالون‏دی‏آلدیید (MDA) در گروه ها سیس پلاتین به همراه MICT (0/001=P) و گروه ها سیس پلاتین به همراه HIIT (0/001=P) نسبت به گروه کنترل سیس پلاتین کاهش معنادار مشاهده شد. علاوه بر این کل‏آنتی‏اکسیدانی (TAC) در گروه سیس پلاتین به همراه HIIT (0/66=P) نسبت به گروه کنترل سالم تفاوت معنادار مشاهده نشد. هم چنین کاتالاز (CAT) در گروه ها سیس پلاتین به همراه MICT (0/12=P) و گروه ها سیس پلاتین به همراه HIIT (0/177=P) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد.

استنتاج

به نظر می رسد تمرین ورزشی با شدت مختلف می تواند بر کاهش شرایط استرس اکسیداتیو ناشی از داروی سیس پلاتین در موش های صحرایی موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
32 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2529985 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!