بررسی ظرفیت باربری مجاز نهشته های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای پی های سطحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 یکی از موضوعات مهندسی ژیوتکنیک ظرفیت باربری خاک می باشد که خود تابعی از خواص مهندسی نهشته های زیرسطحی و مشخصات پی است. در تحقیق حاضر از نتایج 78 گمانه اکتشافی حفرشده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای تولید نقشه های زمین شناسی مهندسی با هدف تعیین ظرفیت باربری خاک آن منطقه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از گمانه ها نشان می دهد، جنس رسوبات منطقه عمدتا رس و به مقدار کمتری شامل رس سیلتی و ماسه سیلتی است. بعد از مشخص شدن طبقه بندی خاک، پارامترهای مهندسی آنها بر اساس نتایج آزمایشگاهی تعیین و سپس با استفاده از فرمول هنسن و در نظر گرفتن میزان نشست مجاز پی، ظرفیت باربری مجاز برای پی منفرد به ابعاد (1×1)، (2×2) متر با عمق مدفون واحد، پی نواری با عمق مدفون واحد و در نهایت پی گسترده به ابعاد 20×10 متر با عمق مدفون یک و دو متر محاسبه شد. با استفاده از نرم افزار ArcGIS نقشه های ظرفیت باربری مجاز منطقه مورد مطالعه تولید گردیده و نتایج بررسی ها نشان میدهد ظرفیت باربری مجاز خاک در این منطقه بین 40/0 تا 98/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع متغیر بوده و نواحی شمالی نسبت به دیگر مناطق ظرفیت باربری بالاتری دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533237 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!