ارزیابی استفاده از آب های نامتعارف بر رواناب و رسوب حوضه تجن با استفاده از مدل SWAT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اعمال سناریوهای استفاده از آب های نامتعارف بر مقدار رواناب و رسوب در شش ایستگاه ‏‏(شامل ایستگاه های کردخیل، گرم رود، ورند، واستان، پرویج آباد و علی ‍آباد) در حوضه آبریز تجن طی سال های 2000 تا 2017 با ‏استفاده از مدل ‏SWAT‏ می باشد. واسنجی و صحت سنجی مدل با استفاده از داده های سال های 2003 تا 2012 و 2013 تا 2017 ‏انجام و سپس به ارزیابی سناریوهای تخصیص 30 درصد از پساب موجود برای کشاورزی (سناریوی یک)، تخصیص 30 درصد از ‏آب های نامتعارف برای تغذیه آبخوان ها در شرایط اعمال سناریوی یک (سناریوی دو) و کاهش 20 درصد برداشت از منابع آب ‏زیرزمینی برای آبیاری و استفاده از منابع آب نامتعارف به عنوان منابع جایگزین برای تامین نیاز زیست محیطی (سناریوی سه) ‏می باشد. ارزیابی کارایی مدل با استفاده از ضرایب ‏R2‎‏ و ‏NSE‏ نشان دهنده عملکرد مناسب مدل در شبیه سازی این دو پارامتر ‏می باشد. نتایج حاکی از آن است که اعمال سناریوی یک بر میزان رواناب و رسوب حوضه تاثیر نداشته، اما با اعمال سناریوی دو ‏میزان رواناب و رسوب به ترتیب 4/13 و 1/9 درصد کاهش یافته است. اعمال سناریوی سه نیز موجب کاهش 1/8 درصدی ‏رواناب و 8/8 درصدی رسوب حوضه می شود. براساس سناریوی سه باید 10 تا 20 درصد دبی سالانه برای شش ماهه دوم و 30 ‏تا 40 درصد میانگین دبی سالانه برای شش ماهه اول سال به منظور تامین نیاز زیست محیطی در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده ‏از پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از آب های نامتعارف علاوه بر رفع کمبود آب مشکلات ناشی از جاری شدن رواناب و ‏ته نشینی رسوبات را نیز کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
713 تا 728
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!