بهینه سازی مدیریت خاک با شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فرسایش خاک در استان فارس با روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سابقه و هدف:

 فرسایش خاک یکی از پدیده های اصلی تخریب خاک است که پایداری محیط زیست و بهره وری خاک را تهدید می کند و همواره یک مشکل زیست محیطی عمده در بسیاری از نقاط جهان بوده است. فرسایش خاک و پیامدهای زیان بار آن مانعی اساسی در برابر توسعه و پیشرفت کشور است و تاثیرات منفی بر تولید کشاورزی، کیفیت منابع آب و سلامت اکوسیستم کشور دارد. کنترل فرسایش خاک موضوعی برای تشویق رویکردهای نوآورانه در تکنیک ها و روش های مدیریت زمین است. روش های حفاظت از خاک، فرسایش خاک را کاهش داده، ساختار خاک و میزان استحصال آب را بهبود می بخشد و رطوبت خاک را حفظ می کند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر فرسایش خاک و ارایه راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش فرسایش خاک ضروری است. هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فرسایش خاک و راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک در استان فارس است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر روش سوارا خاکستری و آراس خاکستری به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرسایش خاک و اولویت بندی روش های جلوگیری از فرسایش خاک ارایه شده است. در ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با کارشناسان حوزه آب و خاک، عوامل فرسایش خاک در استان فارس شناسایی و در پنج حوزه شامل حوزه فنی، شیمیایی، اجتماعی، زیست محیطی و اقلیمی دسته بندی شدند. وزن معیار ها با روش سوارا خاکستری محاسبه گردید. سپس روش ها و راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک شناسایی شدند و کارشناسان آن ها را براساس معیار ها از طریق تکمیل پرسشنامه ارزیابی کردند و در نهایت با استفاده از رویکرد آراس خاکستری اولویت بندی شدند. به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت و اطمینان در نظر کارشناسان، از اعداد خاکستری در انجام محاسبات استفاده گردید.

یافته ها

با توجه به نتایج به دست آمده معیارهای «فرسایش پذیری خاک»، «پایداری پایین خاکدانه»، «جنگل زدایی و تخریب زیست بوم»، «کشت در دامنه های شیبدار و شخم اراضی شیبدار»، «از بین رفتن پوشش گیاهی» و «کاهش مواد آلی خاک» به ترتیب مهم-ترین عوامل موثر بر فرسایش خاک بودند. در اولویت بندی روش های جلوگیری از فرسایش خاک نیز «تصویب و اجرای قوانین حفاظت از خاک و منابع طبیعی نظیر جنگل ها و ترویج گارگاه های آموزشی و ترویجی»، «ترویج خاک ورزی حفاظتی و ترویج کشاورزی هوشمند»، «افزودن مواد آلی به خاک»، « مالچ پاشی آلی یا مصنوعی در سطح خاک و همچنین بکارگیری روش های مهندسی زیستی نظیر باکتری های تثبیت کننده خاک» و «قرق مرتع و پرچین بندی و ترویج دامداری صنعتی» به عنوان مهم ترین گزینه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک انتخاب شدند.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه متاسفانه در ایران فرسایش خاک چندین برابر میانگین جهانی است و سالانه حجم عظیمی از خاک مرغوب از دسترس خارج می شود و نیازمند اقدامات جدی مدیریتی می باشد، همچنین فرسایش خاک در استان فارس نیز باید توسط یک برنامه احیای وسیع کنترل شود، انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند به مدیران و تصمیم گیرندگان در بخش های اجرایی حوزه آب و خاک و کشاورزی به منظور اتخاذ مناسب ترین تصمیمات و راه حل ها برای حل معضلات فرسایش خاک کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533374 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!