تولید زی توده، ظرفیت آنتی اکسیدانی و حذف نیترات و فسفات توسط ریزجلبک دریایی Tetraselmis tetrathele کشت شده در پساب کارخانه مواد غذایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی کشت ریزجلبک دریایی Tetraselmis tetrathele در پساب مواد غذایی و تاثیر غلظت های مختلف پساب بر مقدار رشد ویژه، زی توده، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنویید کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی و مقایسه آنها با محیط کشت کانوی انجام شد. در این آزمایش درصد حذف فسفات و نیترات پساب مواد غذایی توسط ریزجلبک T. tetthele نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور جلبک  T. tetratheleدر دو غلظت 5 درصد و 10 درصد از پساب کارخانه مواد غذایی نامی نو و محیط کشت کانوی به مدت 9 روز کشت داده شد. آزمایش با روشنایی کامل و دمای 2 ± 24 درجه سانتی گراد و شدت نور 35 میکرومول بر متر مربع در ثانیه انجام شد. بیش ترین میزان زی توده تولیدی (27/0 گرم در لیتر)، میزان کلروفیل a (57/2 میلی گرم در لیتر) و رشد ویژه (62/1 در روز) در تیمار کانوی مشاهده شد. بیشترین میزان کاروتنویید کل نیز در تیمار با غلظت 10 درصد پساب به دست آمد. ظرفیت آنتی اکسیدانی ریزجلبک نشان داد که در هر دو سنجش DPPH و ABTS فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت عصاره است و در غلظت 2000 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در تیمار با غلظت 10 درصد پساب با 4/28 درصد بیشترین درصد مهار رادیکال آزاد DPPH را نشان داد. سنجش ABTS بیانگر آن بود که در غلظت 2000 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره هر سه تیمار بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی (بیش از 90 درصد مهار رادیکال آزاد ABTS) را داشتند و اختلاف معنی داری بین سه تیمار مشاهده نشد (05/0<P) اما در غلظت های کمتر عصاره تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود داشت به گونه ای که در غلظت 600 میکروگرم بر میلی لیتر ظرفیت آنتی اکسیدان در تیمار کانوی، پساب 10% و پساب 5% به ترتیب 3/53%، 3/73% و 2/96% بود. نتایج نشان داد که ریزجلبک T. tetrathele به خوبی می تواند در این مقادیر کم پساب رشد کرده و 74 درصد فسفات (در تیمار 10 درصد پساب) و 24 درصد نیترات (تیمار 5 درصد پساب) را طی یک دوره کوتاه 9 روزه از محیط حذف کند. بنابراین با توجه به اینکه T. tetrathele می تواند به طور معنی داری نیترات و فسفات را حذف و زی توده جلبکی تولید نماید. نتایج این مطالعه نشان داد که با کشت ریزجلبک T. tetrathele می توان در کنار حذف آلاینده ها در پساب، به تولید زی توده ای با رشد مناسب و ترکیبی ارزشمند با ظرفیت آنتی اکسیدانی بالا دست یافت که می تواند نوید بخش تولید محصولی ارزشمند و مقرون به صرفه جهت استفاده در صنایع مختلف چون آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
175 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535051 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!