سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-99 حاصل از شکافت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور تولید رادیوایزوتوپ تکنسیم-99 حاصل از واپاشی رادیواکتیو مولیبدن-99 و خالص سازی محصول حاصل از فرایند انحلال اسیدی هدف مینیاتوری، لازم است آلودگی ید گازی در حد قابل قبولی کاهش یابد. به این منظور از جاذب های جامد استفاده می شود. یکی از بهترین جاذب های مورد استفاده از موردنیت حاوی نقره تشکیل شده است. در این پژوهش روش سنتز و مشخصات جاذب سنتز شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای تهیه این جاذب بلورهای موردنیت حفره دار با اندازه حدود 10 میکرومتر و نسبت آلومینیم به سیلیکون برابر 2/5 سنتز شد و پس از آن با استفاده از عوامل خمیرکننده، پایدارکننده و متخلخل کننده به شکل گرانول درآمد. گرانول های تهیه شده موردنیت با نقره جایگزین شد که درصد وزنی نقره در آن برابر 1/8 ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی جذب ید گازی توسط جاذب تهیه شده نشان دهنده درصد جذبی برابر با 2/99 درصد می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!