روش ها و چالش های قرائت فازهای بازتابی از موهو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فازهای PmP و SmS فازهای ثانویه ای هستند که از مرز موهو بازتاب می شوند. مسیر عبور فازهای بازتابی از موهو، از کل ساختار پوسته می گذرد؛ بنابراین زمان سیر آنها حاوی اطلاعات مفیدی از پوسته است. در این تحقیق از زمین لرزه های محلی واقع در شمال غرب ایران در سال های 2017-1996 با بزرگای بیش از 3 و عمق کانونی کمتر از 35 کیلومتر استفاده شده است. لرزه نگاشت های کوتاه دوره و باندپهن هر زمین لرزه به صورت مجزا بررسی و پس از حذف روند و میانگین و استفاده از فیلترهای مناسب، فازهای بازتابی قرایت شده اند. در این بررسی، به دلیل یکسان بودن پاسخ دستگاه برای لرزه نگاشت های مختلف در محدوده فرکانسی مورد نظر (1 تا10 هرتز)، از حذف پاسخ دستگاه صرف نظر شده است. علاوه بر فازهای بازتابی، فازهای مستقیم P و S نیز قرایت شده است. در این تحقیق برای شناسایی فازهای بازتابی موهو، از برون راند فازهای بازتابی، شباهت حرکت ذرات فاز بازتابی PmP و فاز مستقیم P و همچنین فاز بازتابی SmS و فاز مستقیم S استفاده شده است. با صرف نظر کردن از داده هایی که اختلاف زمان سیر فازهای مستقیم و بازتابی مشاهده ای و محاسبه شده آنها بیش از 75/0 ثانیه است، دقت قرایت فازهای بازتابی افزایش یافته است. این روش که به زمان سیر تفاضلی موسوم است، باعث می شود مقدار خطای قرایت فازها در محدوده خطای تعیین محل زمین لرزه ها قرار گیرد. پس از بررسی های مختلف، فیلتر میان گذر باترورث 4-5/0 هرتز برای قرایت فاز PmP و فیلتر میان گذر باترورث 4-2/0 هرتز برای قرایت فاز بازتابی SmS مناسب تشخیص داده شد. در این مطالعه فازهای P و PmP در مولفه عمودی و فاز SmS در مولفه های عرضی و شعاعی بررسی شدند، اما برای اجتناب از هرگونه تاخیر زمانی که به دلیل ناهمسانگردی ایجاد می شود، فازهای S و SmS روی مولفه های افقی مشابه قرایت شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535517 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!