اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و مرغی بر عملکرد و غلظت نیترات در محصول سیب زمینی کشت پاییزه در منطقه جیرفت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار، در سه تکرار و و به مدت دو سال در شهرستان جیرفت اجرا شد. تیمارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- شاهد (عرف منطقه) 2- حد بهینه توصیه شده اوره برای محصول منطقه+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی 3- مصرف اوره 25% بیشتر از حد بهینه+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی، 4- مصرف اوره 25% درصد کمتر از حد بهینه+پنج تن کود مرغی در هکتار+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی و 5- مصرف اوره 25% کمتر از حد بهینه+ده تن کود مرغی در هکتار+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی. نتایج نشان داد که تیمار شاهد دارای کمترین عملکرد (20 تن در هکتار) و بیشترین غلظت نیترات در غده و برگ (به ترتیب3/293 و 5/639 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) و کمترین غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز در غده و برگ بود. در حالی که تیمار شماره پنج دارای بیشترین عملکرد بود که نسبت به شاهد 74% افزایش نشان می دهد. تیمار شماره چهار کمترین مقدار نیترات را دارد که نسبت به تیمارهای یک، دو، سه و پنج به ترتیب 8/48، 6/14، 3/32 و 8/13 درصد نیترات کمتری در غده داشت. کاربرد تیماره شماره پنج موجب تولید محصولی در حدود 35 تن در هکتار و کاهش غلظت نیترات در غده (30 درصد کمتر از حد بحرانی در ایران) شد. همچنین از نظر اهمیت اقتصادی، کاربرد تیمار توصیه شده ضمن کاهش 50 درصدی مصرف کود اوره و افزایش 75 درصدی تولید محصول، درآمدی حدود 50 درصد بیشتر نسبت به تیمار شاهد (عرف منطقه) را موجب -گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537449 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!