افزایش شاخص های رشدی و گلدهی گل مریم پرپر تحت تاثیر غلظت های مختلف فسفر و اسید جیبرلیک در شرایط کشت هیدروپونیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف فسفر و اسید جیبرلیک بر صفات کمی و کیفی گل مریم در شرایط کشت هیدروپونیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با 3 تکرار اجرا گردید. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف فسفر در محلول غذایی (75/7، 5/15، 31 و 62 میلی گرم بر لیتر) و آغشته سازی سوخ ها با غلظت های مختلف اسید جیبرلیک (0، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) بر ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک گل مریم مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که بیشترین مقادیر وزن تر و خشک برگ و ساقه، تعداد سوخ و تعداد غنچه در غلظت 31 میلی گرم بر لیتر فسفر و تیمار 200 میلی گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک و کمترین مقادیر آن ها در تیمار صفر میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیک و 75/7 میلی گرم بر لیتر فسفر (به عنوان تیمار شاهد) مشاهده گردید. تیمار ترکیبی 31 میلی گرم بر لیتر فسفر و 200 میلی گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک در قیاس با تیمار شاهد افزایش 06/26 درصدی طول شاخه گل، 99 درصدی تعداد شاخه گل و 47/58 درصدی عمر گلجای گل های مریم پرپر را به نمایش گذاشت. با توجه به نتایج این پژوهش غلظت 31 میلی گرم بر لیتر فسفر و آغشته سازی سوخ ها با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک به منظور تسریع در برداشت شاخه و افزایش طول شاخه، تعداد شاخه و عمر گلجای گل مریم در شرایط کشت هیدروپونیک قابل توصیه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
156 تا 172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537458 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!