ارزیابی وضعیت تغذیه ای مخزن سد علویان با استفاده از روش های آماری و شاخص های TSI و TLI

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تغذیه گرایی یک مشکل زیست محیطی جهانی است که خطری جدی برای حفظ کیفیت آب دریاچه سدها، سلامت انسان و اکوسیستم های آبی به شمار می رود. شاخص های تعیین وضعیت تغذیه ای توده های آبی امکان اتخاذ تصمیم و پیاده سازی استراتژی های مدیریتی در مورد کنترل تغذیه گرایی را فراهم می کنند. برای ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی دریاچه سدعلویان درطی سال های 1394 الی 1398 از شاخص های TSI و TLI و تجزیه و تحلیل آماری برروی پارامترهای فسفرکل (TP)، نیتروژن کل (TN)، کلروفیل.آ (Chl.a) و عمق سکی (SD) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پارامترها نشان داد ارزش شاخص TSI کل و TLI کل برای دریاچه در سال 1398 به ترتیب 5/53 و 8/4 می باشد و به این ترتیب دریاچه در رده یوتروفیک جای گرفت. TN عامل اصلی حادتر شدن کیفیت آب در فصل بهار بود در حالی که در فصل پاییز TP سهم بیشتری در نزول سطح کیفی آب داشت. علاوه بر این، تفاوت بین شاخص ها نشان می دهد که در کل دوره آماری مورد مطالعه، فسفر عاملی نیست که بهره وری جلبک را محدود کند و مقدار میانگین 8/8 برای نسبت TN/TP تاکید می کند که TN عامل محدودکننده تولید اولیه می باشد. همچنین بررسی ها نشان داد علاوه بر جلبک ها که مانع عبور نور به سطوح پایین تر دریاچه می شوند، کدورت غیرجلبکی نیز می تواند رشد فیتوپلانکتون ها را تحت تاثیر قرار دهد. روند تغییرات پارامترهای نیتروژن کل، فسفرکل و کلروفیل.آ صعودی ارزیابی گردید که ضرورت کنترل پارامترهای مغذی ورودی به مخزن سد علویان جهت حفظ کیفیت آب مخزن را طلب می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1849 تا 1862
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537840 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!