برهمکنش اثرات شوری آب و کم آبیاری بر رشد ذرت دانه ای در سیستم آبیاری قطره ای نواری یک ردیفه در منطقه باجگاه استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
محدود بودن منابع آبی و وجود خشکسالی ها و کمبود منابع آب شیرین و کاهش کیفیت منابع آبی، کمبود غذا را روز به روز تشدید می کند. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری و کم آبیاری بر رشد، اجزا محصول ذرت و بهره وری آب، آزمایشی  در مزرعه ای تحقیقاتی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز سال 1398 در منطقه باجگاه استان فارس انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد، چهار سطح شوری آب آبیاری شامل شاهد 6/0، 2، 5/3 و 5 دسی زیمنس بر متر و سه سطح آبیاری شامل آبیاری کامل، 75 و 50 درصد آبیاری کامل اعمال گردید. حداکثر مقدار محصول دانه، تعداد دانه در بلال و کل ماده ی خشک در تیمار آبیاری کامل با شوری 6/0 دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید. افزایش شوری از 6/0 تا 5/3 دسی زیمنس بر متر اثر معناداری بر روی شاخص برداشت نداشت. افزایش تنش به 50 درصد آبیاری کامل به طور متوسط باعث افزایش 23  درصدی بهره وری مصرف آب محصول دانه شد. حداکثر مقدار بهره وری مصرف آب ماده ی خشک  06/3 کیلوگرم بر مترمکعب در تیمار 50 درصد آبیاری کامل با شوری 2 دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید؛ بنابراین در شرایط کمبود آب از دیدگاه مدیریت منابع آب و مدیریت شوری خاک با در نظر گرفتن آبشویی نمک برای جلوگیری از آسیب تحمع نمک در خاک، تیمار 50 درصد آبیاری کامل با شوری 2 دسی زیمنس بر متر به دلیل بهره وری بیشتر آب و شیب کمتر کاهش محصول به ازای یک واحد افزایش شوری، توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1997 تا 2008
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537848 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!