معرفی یک محفظه احتراق مارپیچ-کانالی جدید و بررسی تجربی اثر رقیق ساز نیتروژن بر شعله غیر پیشآمیخته میکرو متان- اکسیژن به کمک روش طیف سنجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در پژوهش حاضر، به بررسی تجربی احتراق، اکسیژن- متان با بررسی اثر رقیق سازی نیتروژن درون محفظه های کانالی تخت همراه با بازیابی انرژی حرارتی ناشی از دمای گازهای حاصل از احتراق پرداخته شده است و احتراق غیر پیش آمیخته متان- اکسیژن با نسبت هم ارزی ثابت 69/1 با درصدهای رقیق سازی نیتروژن 0%، 5%، 10% و 18% به کمک روش طیف سنجی مورد بررسی قرار گرفته است، برای این تحقیق از یک محفظه جدید طراحی و ساخته شده از جنس آلومینیوم استفاده شده است، این محفظه بر اساس طراحی مارپیچی-کانالی جهت کمک به بازیابی حرارتی طراحی شده است. در این محفظه جهت پیش گرم کردن گازهای ورودی، گازهای حاصل از احتراق پس از طی یک مسیر موازی با جریان ورودی باعث پیش گرم شدن گازهای ورودی می شوند. همچنین اکسیژن قبل از قسمت ورودی به محفظه توسط نیتروژن رقیق و مخلوط شده و سپس وارد محفظه می شود. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق با افزایش نسبت رقیق ساز، کاهش طیف تابشی رادیکال  که نمایانگر کامل تر بودن احتراق است مشاهده شده است. به طورکلی با افزایش نسبت رقیق سازی افزایش طول شعله مشاهده می شود و در حالت رقیق سازی 5 و 10 درصد بهترین حالت یکنواختی توزیع دمایی و طول مناسب شعله مشاهده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!