اثر غنی سازی آرد گندم با آرد کنجد بر ویژگی های آرد، خمیر و نان های سنگک و بربری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر غنی سازی آرد گندم با آرد کنجد در نسبت های صفر، 5، 10 و 15 درصد بر ویژگی های آرد، خمیر و نان های سنگک و بربری بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان آرد کنجد، مقدار خاکستر و پروتیین آرد افزایش یافت، اما مقادیر رطوبت و گلوتن مرطوب کاهش پیدا کرد. به علاوه، شاخص های فارینوگرافی خمیر نظیر جذب آب و پایداری کاهش داشت، اما زمان گسترش و درجه نرم شدن خمیر افزایش یافت که بیانگر ضعیف شدن شبکه گلوتنی خمیر بود. نتایج اکستنسوگرافی نیز نشان داد که با افزایش میزان آرد کنجد، شاخص مقاومت به کشش نسبت به کشش پذیری کاهش پیدا کرد. بررسی نتایج ارزیابی سفتی بافت و رنگ نان ها نشان داد که افزودن آرد کنجد سبب کاهش سفتی بافت شد ولی اثر معنی داری بر شاخص های رنگی نان ها(L*, a* , b*)  نداشت. به علاوه ترکیب اسیدهای چرب نان ها نیز بهبود پیدا کرد. در نهایت در ارزیابی حسی، نان های سنگک و بربری به ترتیب حاوی 10 و 5 درصد آرد کنجد، بیشترین امتیاز پذیرش کلی را به دست آوردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
711 تا 723
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538709 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!